Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2015

7272 e9df
Reposted fromcalifornia-love california-love viadusz dusz
Reposted fromfiguerola figuerola viadusz dusz
Reposted frompeper peper viaclementiines clementiines
1045 7ab7 500
Reposted fromfelicka felicka viaYOUR3K YOUR3K
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy
nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza viadusz dusz
Reposted fromkjn kjn viadusz dusz
8458 a482
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
0685 9e76
Reposted fromoutline outline viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
4709 b634 500
Reposted fromerial erial via100suns 100suns

January 03 2015

Reposted fromcats cats viadusz dusz
3948 e099
Reposted fromcalifornia-love california-love viazakazane zakazane
4407 f68c
Reposted fromsunlight sunlight viaclementiines clementiines
7040 46f9
(3) tumblr
Reposted fromweightless weightless viazakazane zakazane
0413 af87 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamefir mefir
Lubię pić zieloną herbatę i czytać. Po prostu nie mam lepszego pomysłu na resztę życia.
— Krzysztof Varga
Reposted frompesy pesy viamefir mefir
6767 beef 500
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viamefir mefir
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl